Διοργάνωση Γάμων
Weddings in Greece by Heliotopos

Τηλεφ: 2286024758
Email: weddings@heliotopos.net
Web: weddings.heliotopos.net

Με το διακριτικό τίτλο Weddings in Greece by Heliotopos, το τμήμα διοργάνωσης γάμων αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των τυπικών διαδικασιών και παρέχει όλες τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα γάμων κατοίκων εξωτερικού.

Οι γάμοι που διοργανώνονται είναι πολιτικοί ή θρησκευτικοί. Στους θρησκευτικούς γάμους περιλαμβάνονται ορθόδοξοι, καθολικοί, εβραϊκοί, ινδουιστικοί καθώς και άλλων θρησκειών που η διεξαγωγή τους είναι δυνατή στην Ελλάδα.

Παρέχονται επίσης υπηρεσίες διοργάνωσης επετειακών οικογενειακών εκδηλώσεων.